Reklamacje

Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

Reklamacje związane z zamówieniami

W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.dadum.pl firma I.Dyląg Allegro Sp.j. jako sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

Reklamacje należy kierować na adres sklep@dadum.pl. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Praktyczne wskazówki

- prosimy dokładnie opisać problem w mailu, np. wadę produktu, lub brakującą część
- w przypadku brakującej części, pomocne będzie podanie nam nr części wg instrukcji, jeżeli taka istnieje
- przesłanie nam zdjęć ewentualnej wady może być pomocne
- proponujemy, aby nie odsyłać nam produktu bez konsultacji z nami, odesłanie produktu nie zawsze jest konieczne aby reklamacja była szybko i sprawnie rozpatrzona
- jeżeli odesłanie towaru jest jednak konieczne, prosimy zamieścić w paczce wypełniony formularz reklamacji (kliknij tu!)